Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Orzeczenia

Wydawanie orzeczeń

 W poradni działa Zespół Orzekający, który wydaje:

 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, zwanego dalej „indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym”, dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej,
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
 • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim,
 • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

  

Procedury ubiegania się o wydanie

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:

słabe widzenie,

słabe słyszenie,

niepełnosprawność intelektualną,

niepełnosprawność ruchową

 oraz

orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych

opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

  

Do wniosku o wydanie orzeczenia/opinii  należy dołączyć:

 

 1. Wyniki aktualnych badań psychologicznych, pedagogicznych i/lub logopedycznych.
  W przypadku braku takich badań należy wcześniej wystąpić z wnioskiem o ich przeprowadzenie przez diagnostów poradni.
 2. Aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę/zaburzenie dziecka/niepełnosprawność wydane przez lekarza specjalistę, a także inną dokumentację medyczną (nie dotyczy dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym ze względu na niepełnosprawność intelektualną).
 3. Opinię o funkcjonowaniu dziecka w szkole, przedszkolu, placówce.

 

Procedury ubiegania się o wydanie

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:

niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym

 

Do wniosku o wydanie orzeczenia  należy dołączyć:

 1. Aktualne wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych i/lub logopedycznych.
  W przypadku braku takich badań należy wcześniej wystąpić z wnioskiem o ich przeprowadzenie przez diagnostów poradni.
 2. Zaświadczenie lekarskie oraz inną dokumentację medyczną, która nie jest obligatoryjna, ale wskazana, jeśli podłożem trudności w funkcjonowaniu społecznym może być choroba lub zaburzenie w rozwoju dziecka.
 3. Opinia o funkcjonowaniu dziecka w szkole, placówce.

 

Procedury ubiegania się o wydanie

orzeczenia o potrzebie indywidualnego rocznego obowiązkowego

przygotowania przedszkolnego,

orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania.

 
Do wniosku o wydanie orzeczenia  należy dołączyć:

 1. Wyniki aktualnych badań psychologicznych, pedagogicznych i/lub logopedycznych.
  W przypadku braku takich badań należy wcześniej wystąpić z wnioskiem o ich przeprowadzenie przez diagnostów poradni.
 2. Zaświadczenie lekarza (specjalisty), które określa:
 • przewidywany okres, nie krótszy jednak niż 30 dni, w którym stan zdrowia dziecka lub ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły,
 • rozpoznanie choroby lub innego problemu zdrowotnego wraz z oznaczeniem alfanumerycznym, zgodnym z aktualnie obowiązującą Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD), oraz wynikające z tej choroby lub innego problemu zdrowotnego ograniczenia w funkcjonowaniu dziecka lub ucznia, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają uczęszczanie do przedszkola lub szkoły,
 • w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wnioskodawca dołącza zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy określające możliwość dalszego kształcenia w zawodzie, w tym warunki realizacji praktycznej nauki zawodu, jeżeli zespół, po zapoznaniu się z dokumentacją stwierdzi, że zaświadczenie to jest niezbędne do wydania tego orzeczenia. Przewodniczący Zespołu wzywa wnioskodawcę do przedstawienia zaświadczenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
 1. Opinia o funkcjonowaniu dziecka/ucznia w przedszkolu/szkole/placówce.

 

 • O posiedzeniu Zespołu Orzekającego wnioskodawcę zawiadamia przewodniczący Zespołu Orzekającego.
 • Wnioskodawcą może być rodzic, opiekun prawny lub pełnoletni uczeń.
 • Opiekunowie prawni zobowiązani są do dołączenia do wniosku kserokopii decyzji sądowej potwierdzającej ich prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem oraz pełnomocnictwo uprawniające do decydowania o ważnych sprawach dziecka (w przypadku, gdy rodzice biologiczni zachowali prawa rodzicielskie).
 • W przypadku potrzeby wydania dziecku lub uczniowi: dwóch rodzajów orzeczeń albo orzeczenia i opinii, albo dwóch rodzajów orzeczeń i opinii– wnioskodawca składa jeden wniosek.
 • Wnioskodawca dołącza do wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego oraz poprzednio wydane orzeczenia lub opinie, jeżeli takie zostały wydane. Jeżeli złożenie wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii było poprzedzone obserwacjami lub badaniami diagnostycznymi dziecka lub ucznia prowadzonymi przez pracowników poradni, w której działa Zespół, wyniki przeprowadzonych obserwacji i badań przewodniczący Zespołu dołącza do wniosku, informując o tym wnioskodawcę.
 • Jeżeli do wydania orzeczenia lub opinii jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka lub ucznia, wnioskodawca dołącza do wniosku wydane przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia.
 • W celu uzyskania informacji o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia przewodniczący zespołu może zwrócić się do właściwego dyrektora
  z prośbą o wydanie opinii przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem, informując o tym wnioskodawcę. Opinię wydaje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez dyrektora prośby o wydanie opinii. Kopię opinii przekazuje się rodzicom dziecka lub ucznia lub pełnoletniemu uczniowi.
  O wydanie opinii może również zwrócić się wnioskodawca.
 • Rodzice dziecka lub ucznia lub pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć
  w posiedzeniu Zespołu i przedstawić swoje stanowisko.
 • W posiedzeniach zespołu, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć:
 • na wniosek przewodniczącego zespołu i za zgodą rodzica dziecka lub ucznia lub za zgodą pełnoletniego ucznia – nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści, prowadzący zajęcia z dzieckiem lub uczniem w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce, asystent nauczyciela lub osoby niebędącej nauczycielem lub asystent wychowawcy świetlicy, pomoc nauczyciela, asystent edukacji romskiej- wyznaczeni przez ich dyrektora,
 • na wniosek lub za zgodą rodzica dziecka lub ucznia lub na wniosek lub za zgodą pełnoletniego ucznia – inne osoby w szczególności psycholog, pedagog, logopeda, lekarz lub specjalista inni niż powołani przez dyrektora do składu Zespołu Orzekającego.     
 • Orzeczenie otrzymuje wnioskodawca w 1 egzemplarzu, w terminie 7 dni od dnia posiedzenia Zespołu Orzekającego.
 • Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora oświaty za pośrednictwem Zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.
 • W ciągu 7 dni od posiedzenia Zespołu Orzekającego wnioskodawca może odebrać orzeczenie osobiście (termin odbioru orzeczenia uzgadniany jest telefonicznie). Jeżeli orzeczenie nie zostanie odebrane osobiście, wysyłane jest pocztą, za potwierdzeniem odbioru, na adres wnioskodawcy.

 

Skip to content