Arkusz obserwacji grupowej

Narzędzie to ma angażować wychowawców i nauczycieli przedmiotowych, wspieranych przez pedagogów, do organizowania w swojej pracy swoistej mapy dotyczącej uczniów uzdolnionych oraz przejawiających problemy w opanowaniu poszczególnych przedmiotów. Ważnym aspektem opracowania w formie tabelarycznej jest skłonienie nauczycieli do uwzględnienia przyczyn przejawianych przez uczniów trudności a także wyłonienie grupy uczniów szczególnie wymagających uwagi, z powodu problemów w zakresie emocji i zachowania.

Arkusz obserwacji grupowej dla nauczycieli