Czy moje dziecko jest gotowe do nauki w szkole?

Gotowość szkolna to inaczej stopień rozwoju dziecka niezbędny do podjęcia obowiązków związanych z rozpoczęciem nauki w szkole. To zespół tych cech psychofizycznych ukształtowanych w okresie pierwszych 7 lat życia, które umożliwiają dziecku przystosowanie się do nauki w szkole.

„Małe dziecko uczy się według własnego programu, dziecko w wieku szkolnym według programu nauczyciela, a przedszkolak może się uczyć na miarę tego, jak program nauczyciela staje się jego własnym programem”

L. S. Wygotski

WŁAŚCIWOŚCI ROZWOJOWE I KOMPETENCJE JAKIE POWINNO POSIADAĆ DZIECKO ROZPOCZYNAJĄCE NAUKĘ W ZAKRESIE:

ROZWOJU FIZYCZNEGO

 • Dziecko jest zdrowe, odporne na zmęczenie
 • Prawidłowo funkcjonują narządy zmysłów (wzrok, słuch)

ROZWOJU RUCHOWEGO

 • Jest sprawne ruchowo
 • Potrafi w sposób celowy posługiwać się przedmiotami (wycina nożyczkami)Chłopiec1
 • Uzyskało podstawową orientację w schemacie ciała i w przestrzeni
 • Najczęściej wykonuje czynności jedną ręką (uformowała się dominacja czynnościowa rąk)

ROZWOJU POZNAWCZEGO

 • Ma zasób wiadomości umożliwiający orientację w najbliższym otoczeniu
 • Rozumie podstawowe pojęcia abstrakcyjne (kształt, wielkość, kierunek, odległość)
 • Zaczyna rozumieć znaczenie symboli
 • Jest dociekliwe, aktywne poznawczo
 • Dostrzega następstwo zdarzeń
 • Zapamiętuje krótkie wierszyki, piosenki
 • Potrafi przez dłuższą chwilę skupić uwagę na wykonywanej czynności

ROZWOJU EMOCJONALNEGO

 • Dziecko potrafi rozpoznać uczucia innych, jest coraz bardziej świadome własnych uczuć
 • Stopniowo opanowuje społeczne reguły wyrażania emocji
 • Jest samodzielne i zmotywowane do pokonywania trudności

ROZWOJU SPOŁECZNEGO

 • Nawiązuje kontakty społeczne z rówieśnikami
 • Rozumie znaczenie podstawowych norm, dostosowuje się do nakazów i zakazów
 • Słucha poleceń osoby dorosłej

ROZWOJU MOWY

 • Pytane o znaczenie słów, potrafi je wyjaśnić
 • W wypowiedziach uwzględnia kolejność zdarzeń
 • Buduje proste zdania poprawne pod względem gramatycznym i rozumie mowę innych
 • Artykulacja wszystkich głosek powinna być prawidłowa

PRZYGOTOWANIA DO CZYTANIA, PISANIA, LICZENIA

 • Odwzorowuje figury i znaki graficzne
 • Składa wyrazy z liter na podstawie obrazka
 • Wyszukuje w wyrazach litery duże i małe
 • Zna cyfry, porównuje wielkości liczb, zbiory

Jeśli po przeczytaniu tych informacji masz wątpliwości, czy Twoje dziecko sprosta emocjonalnie i poznawczo wymogom szkoły skontaktuj się z pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej. Spróbujemy rozwiać Twoje wątpliwości i w porę pomóc dziecku, aby lubiło chodzić do szkoły, miało motywację do nauki i wysoką samoocenę.

 

Opracowała: Anna Budnik