Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Deklaracja dostępności

 

 

Deklaracja dostępności serwisu poradniapp-slupca.pl

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupcy zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://poradniapp-slupca.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego http://poradniapp-slupca.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2005

Data ostatniej dużej aktualizacji: 20.09.2019

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 19.09.2019. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych, np.: Ctrl+ (powiększenie czcionki), Ctrl – (pomniejszenie czcionki) Ctrl A (zaznacz wszystko).

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest p. Witold Michalak, adres poczty elektronicznej informatyk@poradniapp-slupca.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element strony internetowej chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupcy, ul Wojska Polskiego 13, 62-400 Słupca, piętro III.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupcy wynajmuje pomieszczenia w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupcy na III piętrze.

Do budynku prowadzą drzwi wejściowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Słupcy. Po wejściu na klatkę schodową należy udać się do platformy dla osób niepełnosprawnych (drzwi zamykane są i otwierane automatycznie) znajdującej się przy schodach prowadzących do Poradni i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które mieści się na również na III piętrze, obok siedziby Poradni.

Do budynku i do sekretariatu Poradni w Słupcy można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych (wyłącznie dla interesantów Poradni oraz PCPR) znajduje się na korytarzu, na piętrze III.

W bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla dla osób niewidomych ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Skip to content