Kim jest uczeń zdolny?

Pojęcie uczeń zdolny służy do określenia jednostek, które pod względem zdolności intelektualnych przewyższają swoich rówieśników.

Pod uwagę bierze się następujące zdolności:

 • zdolność do efektywnego uczenia się nowych rzeczy,
 • wybitne, stale wyróżniające się wyniki w jakiejś aktywności,
 • oryginalność w myśleniu i działaniu, nasilenie dążeń poznawczych,
 • wysoki poziom myślenia analitycznego,
 • łatwość rozumienia oraz przyswajania treści i symboli abstrakcyjnych,
 • wrażliwość na problemy i wytrwałość w ich  rozwiązywaniu.

ZADANIA SZKOŁY

Chłopiec2

Szkoła może wspierać uczniów zdolnych poprzez:

 • wzbogacanie – większa intensywność pracy, trudniejsze zadania,
 • przyspieszenie obowiązku szkolnego, promowanie do klasy programowo wyższej,
 • indywidualny program lub tok nauki,
 • grupowanie (wg zainteresowań, poziomu umiejętności).

DO ZADAŃ SZKOŁY W SZCZEGÓLNOŚCI NALEŻY:

 1. Identyfikacja uczniów szczególnie uzdolnionych.
 2. Zdiagnozowanie rodzaju inteligencji.
 3. Kierowanie ich rozwojem.
 4. Motywowanie ucznia zdolnego do ciągłej, systematycznej pracy podnoszącej posiadane już umiejętności .
 5. Stwarzanie warunków do optymalnego rozwoju intelektualnego, osobowościowego, do samorealizacji. Indywidualizowanie nauczania.
 6. Pomoc w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych.
 7. Pomoc merytoryczna, udostępnianie źródeł wiedzy.
 8. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
 9. Wskazywanie form wypoczynku i relaksu
 10. Korzystanie z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej w zakresie
 11. Różnicowanie i poszerzanie programów nauczania.
 12. Tworzenie programów autorskich.
 13. Włączanie do współpracy instytucji działających na rzecz uczniów
 14. Wspieranie twórczego i innowacyjnego myślenia.
 15. Stosowanie profilaktyki problemów związanych z występowaniem wybitnych zdolności.