Procedury dla klientów poradni

PROCEDURA DLA KLIENTÓW PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SŁUPCY

Procedura postępowania dla Klientów Poradni w celu minimalizowania ryzyka zakażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2

W trosce o bezpieczeństwo Państwa, dzieci i pracowników Poradni niezbędne jest stosowanie się do poniższych procedur:

 1. W celu zmniejszania ryzyka przenoszenia zakażenia rejestracja dzieci i młodzieży na badanie odbywa się telefonicznie.
 2. Do placówki nie mogą przychodzić klienci, którzy są chorzy, zwłaszcza, jeżeli występują u nich objawy infekcji dróg oddechowych (gorączka, duszność, kaszel, katar, inne niepokojące objawy) lub jeżeli miały kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 do czasu ostatecznej weryfikacji i uzyskania ujemnego wyniku badania takiej osoby (podejrzanej o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2).
 3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych wizyta w Poradni jest niemożliwa.
 4. W przypadku zauważenia objawów choroby u siebie lub dziecka należy odwołać wizytę telefonicznie (63 277-13-22) przynajmniej na jeden dzień przed umówionym terminem, najpóźniej tego samego dnia rano przed umówioną godziną wizyty i skontaktować się z lekarzem.
 5. Obowiązuje ograniczenie do niezbędnego minimum osób towarzyszących dziecku podczas wizyty w Poradni – 1 dziecko/ 1 opiekun.
 6. Prosimy na badanie przychodzić punktualnie, nie wcześniej niż 10 min. przed umówioną godziną wizyty.
 7. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający dzieci/odbierający dzieci do/z Poradni mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2metry.
 8. Na terenie Poradni obowiązkowo należy nosić maseczkę zakrywając usta i nos.
  Z obowiązku noszenia maseczki zwolnione są dzieci do lat 4 oraz osoby, które, nie mogą zakrywać ust i nosa z powodu:

  • stanu zdrowia,
  • całościowych zaburzeń rozwoju,
  • zaburzeń psychicznych,
  • niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim.

  Zaleca się, jeśli to tylko możliwe, zabezpieczenie dziecka maseczką.

  Pozostali Klienci bez maseczki nie będą wpuszczani na teren Poradni.

 9. Środki ochrony indywidualnej Klienci Poradni zapewniają sobie we własnym zakresie.
 10. Po wejściu do budynku (na III piętrze) należy podejść do stoiska ze środkami dezynfekcyjnymi i dokładnie zdezynfekować dłonie (rodzice/opiekunowie i dzieci). Jeśli Klient posiada rękawiczki na dłoniach, należy zdezynfekować rękawiczki.
  Jeśli rodzic nie zdecyduje się na dezynfekcję rąk dziecka płynem dezynfekcyjnym (zwłaszcza dziecka do lat 6) z obawy o wystąpienie negatywnych skutków zdrowotnych obowiązkowe jest mycie rąk dziecka pod nadzorem rodzica w toalecie na korytarzu Poradni wg procedury mycia rąk.
 11. Przed bezpośrednią wizytą diagnostyczną w Poradni rodzic/opiekun prawny wypełnia w specjalnie przygotowanym miejscu na terenie Poradni Oświadczenie (załącznik nr 1) w kierunku zakażenia SARS CoV-2. Po wypełnieniu ankiety i wyrażeniu zgody na badanie następuje pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym przez pracownika Poradni.
 12. Rodzic/opiekun prawny przed wejściem do Poradni zapoznaje się z procedurą postępowania obowiązującą na jej terenie i ustaleniami związanymi z procesem badania m.in.: czasem trwania wizyty i godziną odbioru uczestnika diagnozy.
 13. W okresie stanu epidemii Poradnia nie udostępnia kącika zabaw dla dzieci oraz poczekalni.
 14. Podczas badania dziecka w gabinecie diagnostycznym między osobami uczestniczącymi w diagnozie obowiązuje dystans min. 1,5 metra.
 15. Podczas diagnozy dziecko pozostaje samo w gabinecie z diagnostą i jest odbierane przez rodzica/opiekuna prawnego o ustalonej godzinie wyznaczonej przez diagnostę.
 16. Rodzic może towarzyszyć dziecku podczas diagnozy tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 17. Diagnosta podczas badania zaopatrzony jest w przyłbicę oraz przesłonę ochronną plexi. Osoba badająca przed przystąpieniem do badania dezynfekuje dłonie własne oraz dziecka (w przypadku braku sprzeciwu rodzica wynikającego z wyraźnych przeciwskazań zdrowotnych) oraz biurko przed oraz po zakończeniu diagnozy i wietrzy pomieszczenie przed diagnozą oraz po jej zakończeniu.
 18. Wywiad z rodzicem oraz omówienie wyników diagnozy odbywać się będzie zdalnie – w formie rozmowy telefonicznej lub mailowo.
 19. Klienci Poradni powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki wynoszący min. 2 metry.
 20. Należy przestrzegać higieny kaszlu i kichania poprzez zasłonięcie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką, jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 21. Dzieci na diagnozę zabierają swoje własne przybory szkolne (długopis, ołówek, kredki ołówkowe, linijka).
 22. Dzieci nie przynoszą do poradni żadnych zabawek lub innych przedmiotów.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA U KLIENTA PORADNI ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, gorączka osoba nie zostanie wpuszczona na teren obiektu. Rodzic/opiekun dziecka zostanie poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 2. W przypadku pojawienia się objawów choroby w trakcie pobytu Klienta w Poradni osobę z objawami umieszcza się w odosobnionym pomieszczeniu (izolatorium) i podejmuje kroki zgodnie z procedurą jak niżej:
  • incydent choroby/podejrzenia objawów zakażenia koronawirusem diagnosta lub Klient zgłasza do dyrektora Poradni lub osoby zastępującej dyrektora, a w przypadku ich nieobecności do pracownika sekretariatu w celu powiadomienia terenowej stacji sanitarno-epidemiologicznej,
  • osoba przyjmująca zgłoszenie dokonuje następnie ustalenia obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba chora lub z objawami zakażenia, zarządza rutynowe sprzątanie, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.) zgodnie z wytycznymi stacji sanitarno-epidemiologicznej,
  • ustala listę pracowników oraz użytkowników (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/ częściach obiektu, w których przebywał Klient podejrzany o zakażenie, i zaleca stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Wykaz ważnych numerów:

 1. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Słupcy ul. Kościuszki 9, 62-400 Słupca Telefon 63 274 36 42 Telefon alarmowy 691 751 835
 2. Narodowego Funduszu Zdrowia: infolinia 800 190 590
 3. Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr Romana Ostrzyckiego, ul. Szpitalna 45, 62-510 Konin, Telefon (63) 240 44 02 – oddział zakaźny. 63 274 36 42 691 751 835

Prosimy o bezwzględne stosowanie się do ww. zasad, które pozwolą w bezpieczny sposób odpowiedzieć na Państwa potrzeby. Liczymy na Państwa wsparcie i zrozumienie.

 

Z wyrazami szacunku
Agnieszka Kiełducka
Dyrektor Poradni

Załącznik 1 – Oświadczenie Wstępna kwalifikacja do diagnozy stacjonarnej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupcy

Icons made by Freepik from www.flaticon.com