Pomoc

Pomoc psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, doradczo-edukacyjna i inna jest udzielana bezpłatnie.

 • W celu skorzystania z wybranej formy pomocy należy wypełnić wniosek i złożyć go osobiście w sekretariacie poradni lub przesłać pocztą na wskazany adres.
 • Chęć skorzystania z indywidualnej lub grupowej formy wsparcia dla dziecka lub rodzica, odbywającej się na terenie Poradni, zgłasza rodzic, wypełniając wniosek dostępny na stronie internetowej poradni lub w sekretariacie.
 • Wnioski rozpatruje się zgodnie z kolejnością wpływu.
 • Wniosek przekazuje pracownikom pedagogicznym dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik.
 • Pracownik, do którego trafia wniosek informuje o terminie badania wnioskodawcę telefonicznie, odnotowując wyznaczony termin we wniosku oraz w terminarzu badań.
 • Rodzic zgłasza się z dzieckiem na badanie w wyznaczonym terminie.
 • Opiekun prawny zobowiązany jest dołączyć do wniosku kserokopię decyzji sądowej potwierdzającej prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem.
 • W przypadku niezgłoszenia się na badanie i braku kontaktu telefonicznego ze strony wnioskodawcy fakt ten zostanie odnotowany w dokumentacji dziecka i skutkuje odłożeniem sprawy a/a.
 • W dniu badania rodzic powinien dostarczyć opinię ze szkoły, ostatnie świadectwo szkolne, zeszyty, wytwory prac pisemnych (sprawdziany, kartkówki, karty pracy), książeczkę zdrowia dziecka, dokumentację medyczną, jeśli jest w posiadaniu.
 • Dziecko podczas badania powinno być zdrowe, zaopatrzone w niezbędny sprzęt, jeśli tego wymaga (aparat słuchowy, okulary).
 • Opinia wydawana jest na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od daty złożenia wniosku.
 • Opinia przesyłana jest pocztą lub wręczana osobiście wnioskodawcy w sekretariacie poradni. W przypadku pisemnej prośby rodzica, przekazywana jest również szkole/przedszkolu/placówce.

 

Procedura ubiegania się o wydanie

opinii o zindywidualizowanej ścieżce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania

przedszkolnego

oraz 

zindywidualizowanej ścieżce kształcenia.

 

 1. Wnioskodawca składa wniosek o diagnozę psychologiczno-pedagogiczną i/lub logopedyczną dziecka wraz z uzasadnieniem.
 2. Do złożonego wniosku rodzic/prawny opiekun załącza posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, określającą w szczególności:
 • trudności w funkcjonowaniu dziecka/ucznia w przedszkolu/szkole,
 • wpływ przebiegu choroby (w przypadku gdy dziecko/uczeń ma być objęty zindywidualizowaną ścieżką ze względu na stan zdrowia) – na funkcjonowanie dziecka/ucznia w przedszkolu/szkole oraz ograniczenia w zakresie jego udziału w zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym/szkolnym (opinia z przedszkola/ szkoły, opinia lekarska),
 • opinię nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem o funkcjonowaniu dziecka/ucznia w przedszkolu/szkole.

 

Procedury ubiegania się o wydanie

opinii w sprawie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego

 

 1. Wnioskodawca składa wniosek o diagnozę psychologiczno-pedagogiczną i/lub logopedyczną dziecka wraz z uzasadnieniem.
 2. Do złożonego wniosku rodzic/prawny opiekun załącza posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek.
 3. Szczególnie istotna jest opinia wychowawcy przedszkolnego dziecka (informacja o gotowości dziecka do pojęcia nauki w szkole wydawana do 30 kwietnia każdego roku) i wywiad przeprowadzony z rodzicem/opiekunem prawnym.
 4. Po przeprowadzonej diagnozie dziecka wnioskodawca składa wniosek o wydanie opinii w sprawie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego do dyrektora poradni.

Zgodnie z art.16 ust.3 ustawy o systemie oświaty, w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko nieposiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko rozpoczyna spełnianie obowiązku szkolnego. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składa się do dyrektora publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do dnia 31 sierpnia.

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie  dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być więc odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

Procedury ubiegania się o wydanie

opinii o pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

lub

opinii w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych dziecka/ucznia

 1. Wnioskodawca składa wniosek o diagnozę psychologiczno-pedagogiczną wraz z krótkim uzasadnieniem opisującym dostrzeżony problem dziecka/ucznia.
 2. Do złożonego wniosku o wykonanie badań diagnostycznych rodzic/prawny opiekun/ dodatkowo dołącza posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, lekarskich lub przesiewowych.
 1. Opinia jest wydawana na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego ucznia, po spełnieniu wszelkich wymogów formalnych wskazanych powyżej.

Procedury ubiegania się o wydanie

 opinii w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się

 

 1. Wnioskodawcy składają wniosek o diagnozę psychologiczno-pedagogiczną wraz z krótkim uzasadnieniem opisującym dostrzeżony problem dziecka/ucznia.
 2. Do złożonego wniosku o wykonanie badań diagnostycznych rodzic/prawny opiekun/ dodatkowo dołącza posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, lekarskich lub przesiewowych.
 3. Pierwsza diagnoza w kierunku specyficznych trudności kończy się uzyskaniem opinii w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole, zawiera zalecenia do dalszej pracy. Ostateczne rozstrzygnięcie w tym względzie  następuje po około roku dodatkowych ćwiczeń.
 4. Opinia jest wydawana na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego, po spełnieniu wszelkich wymogów formalnych wskazanych powyżej.

Procedury ubiegania się o wydanie

opinii w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się
ucznia klas gimnazjalnych lub szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej

 

W przypadku potrzeby przeprowadzenia badania psychologiczno-pedagogicznego ucznia gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej po raz pierwszy, w sprawie wydania opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się obowiązują następujące procedury postępowania:

 1. Wniosek może złożyć nauczyciel lub specjalista wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzący zajęcia z uczniem w szkole,  rodzice/prawni opiekunowie albo pełnoletni uczeń.
 2. Wnioskodawca składa wniosek do dyrektora szkoły.
 3. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie konieczności przeprowadzenia badania psychologiczno-pedagogicznego w kierunku występowania specyficznych trudności
  w uczeniu się – dysleksji rozwojowej (dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii).
 4. Konieczna jest pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów albo pełnoletniego ucznia dołączona do wniosku.
 5. Rada Pedagogiczna danej szkoły wyraża swoją opinię na piśmie (opiniuje zasadność wykonania badań podejmując stosowną uchwałę).
 6. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupcy.
 7. Dyrektor szkoły informuje rodziców/prawnych opiekunów albo pełnoletniego ucznia
  o przekazaniu wniosku o przeprowadzenie badań diagnostycznych.
 8. Poradnia wyznacza termin badania psychologicznego i pedagogicznego.
 9. Opinia jest wydawana na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia, po spełnieniu wszelkich wymogów formalnych oraz na podstawie wyników przeprowadzonych badań potwierdzających zasadność wydania opinii.

 

Procedury ubiegania się o uzyskanie

opinii o indywidualnym programie lub toku nauki

 1. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić:
 • uczeń – z tym że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców (prawnych opiekunów),
 • rodzice/prawni opiekunowie niepełnoletniego ucznia,
 • wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za zgodą rodziców, prawnych opiekunów albo pełnoletniego ucznia.
 1. Wniosek składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy.
 2. Wychowawca klasy dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach i oczekiwaniach ucznia. Opinia powinna także zawierać informację o dotychczasowych osiągnięciach ucznia.
 3. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek o udzielenie zezwolenia na indywidualny program nauki, opracowuje indywidualny program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą, który uczeń ma realizować pod jego kierunkiem.
 4. Dyrektor szkoły, po otrzymaniu wniosku i indywidualnego programu nauki, zasięga opinii rady pedagogicznej i poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 5. W celu zasięgnięcia opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej dyrektor szkoły występuje z wnioskiem o wydanie opinii dotyczącej indywidualnego toku lub programu nauki i dołącza kserokopię następujących dokumentów:
 • opinia rady pedagogicznej,
 • opinia wychowawcy i nauczyciela przedmiotu, w zakresie którego uczeń będzie realizował indywidualny program lub tok nauki,
 • dyplomy potwierdzające  szczególne osiągnięcia ucznia z przedmiotu, w zakresie którego uczeń ubiega się o indywidualny program lub tok nauki (konkursy i olimpiady na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym),
 • świadectwo szkolne z poprzedniego roku szkolnego lub wykaz ocen z I półrocza nauki w danym roku szkolnym.
 1. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna może zwrócić się do szkoły o dodatkowe informacje dotyczące ucznia.
 2. Kryteria przyznania pozytywnej opinii o indywidualnym programie lub toku nauki:
 • ponadprzeciętny lub wysoki poziom inteligencji,
 • wybiórcze, szczególne uzdolnienia w danej  dziedzinie kierunkowej, przy co najmniej przeciętnych ogólnych możliwościach intelektualnych,
 • celujące wyniki w nauce z przedmiotu, w zakresie którego uczeń ubiega się o indywidualny program lub tok nauki,
 • wysoka motywacja, ciekawość poznawcza,
 • dojrzałość emocjonalno-społeczna,
 • potwierdzenie osiągnięć w konkursach i olimpiadach.

 

 

Poradnia wydaje także, na pisemny wniosek rodzica/ prawnego opiekuna albo pełnoletniego ucznia, informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni.

Opinię wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od daty złożenia wniosku.

Opinia wydawana jest rodzicowi/prawnemu opiekunowi/pełnoletniemu uczniowi
w sekretariacie poradni lub przesyłana jest pocztą, na adres wskazany we wniosku.

 

Dokumentacja z przedszkola/szkoły/placówki (opinia o dziecku/uczniu itp.) winna być opatrzona pieczątką nagłówkową, podpisem wychowawcy, nauczyciela, specjalisty, który dostrzegł problem i sporządził dokument oraz podpisem i pieczątką dyrektora.