Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Procedury ubiegania się o pomoc

Pomoc

Pomoc psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, doradczo-edukacyjna i inna jest udzielana bezpłatnie.

 • W celu skorzystania z wybranej formy pomocy należy wypełnić wniosek i złożyć go osobiście w sekretariacie poradni lub przesłać pocztą na wskazany adres.
 • Chęć skorzystania z indywidualnej lub grupowej formy wsparcia dla dziecka lub rodzica, odbywającej się na terenie Poradni, zgłasza rodzic, wypełniając wniosek dostępny na stronie internetowej poradni lub w sekretariacie.
 • Wnioski rozpatruje się zgodnie z kolejnością wpływu.
 • Wniosek przekazuje pracownikom pedagogicznym dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik.
 • Pracownik, do którego trafia wniosek informuje o terminie badania wnioskodawcę telefonicznie, odnotowując wyznaczony termin we wniosku oraz w terminarzu badań.
 • Rodzic zgłasza się z dzieckiem na badanie w wyznaczonym terminie.
 • Opiekun prawny zobowiązany jest dołączyć do wniosku kserokopię decyzji sądowej potwierdzającej prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem.
 • W przypadku niezgłoszenia się na badanie i braku kontaktu telefonicznego ze strony wnioskodawcy fakt ten zostanie odnotowany w dokumentacji dziecka i skutkuje odłożeniem sprawy a/a.
 • W dniu badania rodzic powinien dostarczyć opinię ze szkoły, ostatnie świadectwo szkolne, zeszyty, wytwory prac pisemnych (sprawdziany, kartkówki, karty pracy), książeczkę zdrowia dziecka, dokumentację medyczną, jeśli jest w posiadaniu.
 • Dziecko podczas badania powinno być zdrowe, zaopatrzone w niezbędny sprzęt, jeśli tego wymaga (aparat słuchowy, okulary).
 • Opinia wydawana jest na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od daty złożenia wniosku.
 • Opinia przesyłana jest pocztą lub wręczana osobiście wnioskodawcy w sekretariacie poradni. W przypadku pisemnej prośby rodzica, przekazywana jest również szkole/przedszkolu/placówce.

 

Procedura ubiegania się o wydanie

opinii o zindywidualizowanej ścieżce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania

przedszkolnego

oraz 

zindywidualizowanej ścieżce kształcenia.

 1. Wnioskodawca składa wniosek o diagnozę psychologiczno-pedagogiczną i/lub logopedyczną dziecka wraz z uzasadnieniem.
 2. Do złożonego wniosku rodzic/prawny opiekun załącza posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, określającą w szczególności:
  • trudności w funkcjonowaniu dziecka/ucznia w przedszkolu/szkole,
  • wpływ przebiegu choroby (w przypadku gdy dziecko/uczeń ma być objęty zindywidualizowaną ścieżką ze względu na stan zdrowia) – na funkcjonowanie dziecka/ucznia w przedszkolu/szkole oraz ograniczenia w zakresie jego udziału w zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym/szkolnym (opinia z przedszkola/ szkoły, opinia lekarska),
  • opinię nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem o funkcjonowaniu dziecka/ucznia w przedszkolu/szkole.

 

Procedury ubiegania się o wydanie

opinii w sprawie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego

 1. Wnioskodawca składa wniosek o diagnozę psychologiczno-pedagogiczną i/lub logopedyczną dziecka wraz z uzasadnieniem.
 2. Do złożonego wniosku rodzic/prawny opiekun załącza posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek.
 3. Szczególnie istotna jest opinia wychowawcy przedszkolnego dziecka (informacja o gotowości dziecka do pojęcia nauki w szkole wydawana do 30 kwietnia każdego roku) i wywiad przeprowadzony z rodzicem/opiekunem prawnym.
 4. Po przeprowadzonej diagnozie dziecka wnioskodawca składa wniosek o wydanie opinii w sprawie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego do dyrektora poradni.

 

W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko nieposiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko rozpoczyna spełnianie obowiązku szkolnego. Wniosek, o odroczenie składa się do dyrektora publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do dnia 31 sierpnia.

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie  dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być więc odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

  

Procedury ubiegania się o wydanie

opinii o pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

lub

opinii w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych dziecka/ucznia

 1. Wnioskodawca składa wniosek o diagnozę psychologiczno-pedagogiczną wraz z krótkim uzasadnieniem opisującym dostrzeżony problem dziecka/ucznia.
 2. Do złożonego wniosku o wykonanie badań diagnostycznych rodzic/prawny opiekun/ dodatkowo dołącza posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, lekarskich lub przesiewowych.
 3. Opinia jest wydawana na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego ucznia, po spełnieniu wszelkich wymogów formalnych wskazanych powyżej.

 

Procedury ubiegania się o wydanie

 opinii w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się

 1.  Wnioskodawcy składają wniosek o diagnozę psychologiczno-pedagogiczną wraz z krótkim uzasadnieniem opisującym dostrzeżony problem dziecka/ucznia.
 2. Do złożonego wniosku o wykonanie badań diagnostycznych rodzic/prawny opiekun/ dodatkowo dołącza posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, lekarskich lub przesiewowych.
 3. Pierwsza diagnoza w kierunku specyficznych trudności kończy się uzyskaniem opinii w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole, zawiera zalecenia do dalszej pracy. Ostateczne rozstrzygnięcie w tym względzie  następuje po około roku dodatkowych ćwiczeń.
 4. Opinia jest wydawana na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego, po spełnieniu wszelkich wymogów formalnych wskazanych powyżej.

 

Procedury ubiegania się o wydanie

opinii w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się ucznia szkoły ponadpodstawowej

W przypadku potrzeby przeprowadzenia badania psychologiczno-pedagogicznego ucznia szkoły ponadpodstawowej po raz pierwszy, w sprawie wydania opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się obowiązują następujące procedury postępowania:

 1. Wniosek może złożyć nauczyciel lub specjalista wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzący zajęcia z uczniem w szkole,  rodzice/prawni opiekunowie albo pełnoletni uczeń.
 2. Wnioskodawca składa wniosek do dyrektora szkoły.
 3. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie konieczności przeprowadzenia badania psychologiczno-pedagogicznego w kierunku występowania specyficznych trudności w uczeniu się – dysleksji rozwojowej (dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii).
 4. Konieczna jest pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów albo pełnoletniego ucznia dołączona do wniosku.
 5. Rada Pedagogiczna danej szkoły wyraża swoją opinię na piśmie (opiniuje zasadność wykonania badań podejmując stosowną uchwałę).
 6. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupcy.
 7. Dyrektor szkoły informuje rodziców/prawnych opiekunów albo pełnoletniego ucznia o przekazaniu wniosku o przeprowadzenie badań diagnostycznych.
 8. Poradnia wyznacza termin badania psychologicznego i pedagogicznego.
 9. Opinia jest wydawana na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia, po spełnieniu wszelkich wymogów formalnych oraz na podstawie wyników przeprowadzonych badań potwierdzających zasadność wydania opinii.

 

Procedury ubiegania się o uzyskanie

opinii o indywidualnym programie lub toku nauki

 1. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić:
  • uczeń – z tym że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców (prawnych opiekunów),
  • rodzice/prawni opiekunowie niepełnoletniego ucznia,
  • wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za zgodą rodziców, prawnych opiekunów albo pełnoletniego ucznia.
 2. Wniosek składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy.
 3. Wychowawca klasy dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach i oczekiwaniach ucznia. Opinia powinna także zawierać informację o dotychczasowych osiągnięciach ucznia.
 4. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek o udzielenie zezwolenia na indywidualny program nauki, opracowuje indywidualny program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą, który uczeń ma realizować pod jego kierunkiem.
 5. Dyrektor szkoły, po otrzymaniu wniosku i indywidualnego programu nauki, zasięga opinii rady pedagogicznej i poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 6. W celu zasięgnięcia opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej dyrektor szkoły występuje z wnioskiem o wydanie opinii dotyczącej indywidualnego toku lub programu nauki i dołącza kserokopię następujących dokumentów:
  • opinia wychowawcy i nauczyciela przedmiotu, w zakresie którego uczeń będzie realizował indywidualny program lub tok nauki,
  • dyplomy potwierdzające  szczególne osiągnięcia ucznia z przedmiotu, w zakresie którego uczeń ubiega się o indywidualny program lub tok nauki (konkursy i olimpiady na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym),
  • świadectwo szkolne z poprzedniego roku szkolnego lub wykaz ocen z I półrocza nauki w danym roku szkolnym.
 7. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna może zwrócić się do szkoły o dodatkowe informacje dotyczące ucznia.
 8. Kryteria przyznania pozytywnej opinii o indywidualnym programie lub toku nauki:
  • ponadprzeciętny lub wysoki poziom inteligencji,
  • wybiórcze, szczególne uzdolnienia w danej  dziedzinie kierunkowej, przy co najmniej przeciętnych ogólnych możliwościach intelektualnych,
  • celujące wyniki w nauce z przedmiotu, w zakresie którego uczeń ubiega się o indywidualny program lub tok nauki,
  • wysoka motywacja, ciekawość poznawcza,
  • dojrzałość emocjonalno-społeczna,
  • potwierdzenie osiągnięć w konkursach i olimpiadach.

Poradnia wydaje także, na pisemny wniosek rodzica/ prawnego opiekuna albo pełnoletniego ucznia, informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni.

Opinię wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od daty złożenia wniosku.

Opinia wydawana jest rodzicowi/prawnemu opiekunowi/pełnoletniemu uczniowi
w sekretariacie poradni lub przesyłana jest pocztą, na adres wskazany we wniosku.

Dokumentacja z przedszkola/szkoły/placówki (opinia o dziecku/uczniu itp.) winna być opatrzona pieczątką nagłówkową, podpisem wychowawcy, nauczyciela, specjalisty, który dostrzegł problem i sporządził dokument oraz podpisem i pieczątką dyrektora.

 

Orzeczenia

Wydawanie orzeczeń

 W poradni działa Zespół Orzekający, który wydaje:

 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, zwanego dalej „indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym”, dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej,
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
 • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim,
 • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

  

Procedury ubiegania się o wydanie

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:

słabe widzenie,

słabe słyszenie,

niepełnosprawność intelektualną,

niepełnosprawność ruchową

 oraz

orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych

opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

  

Do wniosku o wydanie orzeczenia/opinii  należy dołączyć:

 1.  Wyniki aktualnych badań psychologicznych, pedagogicznych i/lub logopedycznych.
 2. W przypadku braku takich badań należy wcześniej wystąpić z wnioskiem o ich przeprowadzenie przez diagnostów poradni.
 3. Aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę/zaburzenie dziecka/niepełnosprawność wydane przez lekarza specjalistę, a także inną dokumentację medyczną (nie dotyczy dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym ze względu na niepełnosprawność intelektualną).
 4. Opinię o funkcjonowaniu dziecka w szkole, przedszkolu, placówce.

  

Procedury ubiegania się o wydanie

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:

niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym

 

Do wniosku o wydanie orzeczenia  należy dołączyć:

 1. Aktualne wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych i/lub logopedycznych.
  W przypadku braku takich badań należy wcześniej wystąpić z wnioskiem o ich przeprowadzenie przez diagnostów poradni.
 2. Zaświadczenie lekarskie oraz inną dokumentację medyczną, która nie jest obligatoryjna, ale wskazana, jeśli podłożem trudności w funkcjonowaniu społecznym może być choroba lub zaburzenie w rozwoju dziecka.
 3. Opinia o funkcjonowaniu dziecka w szkole, placówce.

 

Procedury ubiegania się o wydanie

orzeczenia o potrzebie indywidualnego rocznego obowiązkowego

przygotowania przedszkolnego,

orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania.


Do wniosku o wydanie orzeczenia  należy dołączyć:

 1. Wyniki aktualnych badań psychologicznych, pedagogicznych i/lub logopedycznych.
  W przypadku braku takich badań należy wcześniej wystąpić z wnioskiem o ich przeprowadzenie przez diagnostów poradni.
 2. Zaświadczenie lekarza (specjalisty), które określa:
  • przewidywany okres, nie krótszy jednak niż 30 dni, w którym stan zdrowia dziecka lub ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły,
  • rozpoznanie choroby lub innego problemu zdrowotnego wraz z oznaczeniem alfanumerycznym, zgodnym z aktualnie obowiązującą Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD), oraz wynikające z tej choroby lub innego problemu zdrowotnego ograniczenia w funkcjonowaniu dziecka lub ucznia, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają uczęszczanie do przedszkola lub szkoły,
  • w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wnioskodawca dołącza zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy określające możliwość dalszego kształcenia w zawodzie, w tym warunki realizacji praktycznej nauki zawodu, jeżeli zespół, po zapoznaniu się z dokumentacją stwierdzi, że zaświadczenie to jest niezbędne do wydania tego orzeczenia. Przewodniczący Zespołu wzywa wnioskodawcę do przedstawienia zaświadczenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
 3.  Opinia o funkcjonowaniu dziecka/ucznia w przedszkolu/szkole/placówce.

 

 • O posiedzeniu Zespołu Orzekającego wnioskodawcę zawiadamia przewodniczący Zespołu Orzekającego.
 • Wnioskodawcą może być rodzic, opiekun prawny lub pełnoletni uczeń.
 • Opiekunowie prawni zobowiązani są do dołączenia do wniosku kserokopii decyzji sądowej potwierdzającej ich prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem oraz pełnomocnictwo uprawniające do decydowania o ważnych sprawach dziecka (w przypadku, gdy rodzice biologiczni zachowali prawa rodzicielskie).
 • W przypadku potrzeby wydania dziecku lub uczniowi: dwóch rodzajów orzeczeń albo orzeczenia i opinii, albo dwóch rodzajów orzeczeń i opinii– wnioskodawca składa jeden wniosek.
 • Wnioskodawca dołącza do wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego oraz poprzednio wydane orzeczenia lub opinie, jeżeli takie zostały wydane. Jeżeli złożenie wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii było poprzedzone obserwacjami lub badaniami diagnostycznymi dziecka lub ucznia prowadzonymi przez pracowników poradni, w której działa Zespół, wyniki przeprowadzonych obserwacji i badań przewodniczący Zespołu dołącza do wniosku, informując o tym wnioskodawcę.
 • Jeżeli do wydania orzeczenia lub opinii jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka lub ucznia, wnioskodawca dołącza do wniosku wydane przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia.
 • W celu uzyskania informacji o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia przewodniczący zespołu może zwrócić się do właściwego dyrektora z prośbą o wydanie opinii przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem, informując o tym wnioskodawcę. Opinię wydaje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez dyrektora prośby o wydanie opinii. Kopię opinii przekazuje się rodzicom dziecka lub ucznia lub pełnoletniemu uczniowi. O wydanie opinii może również zwrócić się wnioskodawca.
 • Rodzice dziecka lub ucznia lub pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w posiedzeniu Zespołu i przedstawić swoje stanowisko.
 • W posiedzeniach zespołu, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć:
  • na wniosek przewodniczącego zespołu i za zgodą rodzica dziecka lub ucznia lub za zgodą pełnoletniego ucznia – nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści, prowadzący zajęcia z dzieckiem lub uczniem w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce, asystent nauczyciela lub osoby niebędącej nauczycielem lub asystent wychowawcy świetlicy, pomoc nauczyciela, asystent edukacji romskiej- wyznaczeni przez ich dyrektora,
  • na wniosek lub za zgodą rodzica dziecka lub ucznia lub na wniosek lub za zgodą pełnoletniego ucznia – inne osoby w szczególności psycholog, pedagog, logopeda, lekarz lub specjalista inni niż powołani przez dyrektora do składu Zespołu Orzekającego.
 • Orzeczenie otrzymuje wnioskodawca w 1 egzemplarzu, w terminie 7 dni od dnia posiedzenia Zespołu Orzekającego.
 • Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora oświaty za pośrednictwem Zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.
 • W ciągu 7 dni od posiedzenia Zespołu Orzekającego wnioskodawca może odebrać orzeczenie osobiście (termin odbioru orzeczenia uzgadniany jest telefonicznie). Jeżeli orzeczenie nie zostanie odebrane osobiście, wysyłane jest pocztą, za potwierdzeniem odbioru, na adres wnioskodawcy.

 

Prelekcje/Warsztaty

Prelekcje/Warsztaty

 • Zapotrzebowanie na prelekcje/warsztaty skierowane do nauczycieli, rodziców, uczniów z danego przedszkola/szkoły/placówki zgłasza dyrektor danej placówki, wypełniając wniosek dostępny na stronie internetowej poradni i przesyłając go pocztą na podany adres.
 • Wnioski można składać przez cały rok szkolny, a zgłoszenie może dotyczyć maksymalnie 2 tematów dla tej samej lub różnych grup odbiorców.
 • Wnioski będą realizowane zgodnie z kolejnością zgłoszeń, po uzgodnieniu terminu
  z osobą odpowiedzialną za jego realizację.
 • Jeśli kilka placówek wyrazi zainteresowanie tym samym tematem warsztatów/prelekcji spotkanie będzie realizowane w jednym, wspólnie ustalonym terminie.
 • Pierwszeństwo w realizacji oferty mają placówki, które dotychczas nie korzystały z proponowanych przez poradnię form wsparcia.

 

Poradnia zastrzega sobie możliwość zmiany terminu prelekcji/warsztatów lub ich odwołania z przyczyn niezależnych.

Skip to content