Zasady organizacji Poradnictwa Zawodowego w PP-P w Słupcy

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami organizacji Poradnictwa zawodowego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupcy.

 1. Za konsultacje z zakresu poradnictwa zawodowego dla młodzieży w naszej poradni odpowiedzialne są: pedagog mgr Anna Pyrzyk oraz psycholog mgr Anna Budnik.
 2. Porady zawodowo – edukacyjne są udzielane wszystkim uczniom zwracającym się
  z takim wnioskiem. Pierwszeństwo skorzystania z tej porady mają uczniowie ostatnich klas poszczególnych etapów edukacyjnych, w szczególności:Dzieci2

  • uczniowie z problemami w stanie zdrowia, także objęci nauczaniem indywidualnym,
  • uczniowie realizujący kształcenie specjalne, również przygotowujący się do kontynuowania nauki w zawodowych szkołach specjalnych lub szkołach przysposabiających do pracy,
  • uczniowie z uogólnionymi trudnościami edukacyjnymi,
  • uczniowie z zaburzeniami zachowania, sprawiający kłopoty wychowawcze,
  • uczniowie, którzy zdaniem wychowawcy lub pedagoga szkolnego, planują wybory edukacyjno – zawodowe nieadekwatne do możliwości,
  • uczniowie wybitnie zdolni, którzy mają problemy z wyborem preferowanej ścieżki
 3. Do zadań doradcy zawodowego należy:
  • pomoc uczniom w podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru szkoły, dalszego kierunku kształcenia czy zawodu,
  • udzielenie pomocy w realnej ocenie własnych predyspozycji osobowych pod kątem wyboru kierunku dalszego kształcenia i zawodu,
  • gromadzenie, opracowywanie i aktualizowanie informacji o zawodach, drogach uzyskiwania kwalifikacji zawodowych oraz sytuacji na rynku pracy,
  • przygotowanie młodzieży do aktywnego poszukiwania pracy, prezentowania się na rynku pracy oraz umożliwienie uczniom poznania trendów rządzących rynkiem pracy,
  • udzielanie wsparcia i pomocy rodzicom uczniów oraz nauczycielom z zakresu poradnictwa zawodowego.
 4. Na konsultację do doradcy zawodowego w poradni zgłaszają ucznia rodzice, opiekunowie prawni, uczniowie pełnoletni mogą to zrobić osobiście.
 5. Konsultacje w poradni mają charakter indywidualny. Jest to podstawowa forma pracy stosowana w poradnictwie zawodowym oferująca uczniom bezpośredni i co najważniejsze pełen dyskrecji kontakt z doradcą. W trakcie sesji doradczej wykorzystujemy wywiad zawodowy, kwestionariusze zainteresowań, profesjonalne testy psychologiczne. Uczniom niepełnoletnim winien towarzyszyć rodzic lub opiekun prawny.
 6. Podstawą udzielenia porady zawodowo-edukacyjnej  jest złożenie stosownego wniosku oraz wypełnionego przez wychowawcę druku – Informacja o uczniu korzystającym z porady zawodowej. W przypadku  uczniów z problemami zdrowotnymi  konieczne jest  dostarczenie do wglądu dokumentacji lekarskiej dotyczącej choroby ucznia, stanowiącej  podstawę określenia przeciwwskazań do wyboru określonego zawodu oraz wydania  opinii o pierwszeństwie w przyjęciu do szkoły.
 7. Przeprowadzamy na terenie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a w najbliższej perspektywie wyznaczonej przez reformę systemu edukacji w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych warsztaty zawodoznawcze obejmujące m.in. diagnozę predyspozycji zawodowych, zainteresowań, informacje o zawodach, trendach na rynku pracy, przeciwwskazaniach zdrowotnych do wykonywania zawodu. W swojej pracy wykorzystujemy procesy grupowe, kwestionariusze, prezentacje multimedialne.