Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Polityka prywatności

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SŁUPCY

 

Realizując obowiązek wskazany w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – w skrócie RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informuję iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupcy (dalej: Poradnia ) reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą w Słupcy, ul. Wojska Polskiego 13 62-400 Słupca, dane kontaktowe: numer telefonu: 63 277 13 22, adres email: sekretariat@poradniapp-slupca.pl
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Poradnie, dane kontaktowe: tel. 509 776 801, adres email: iod@selcom.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie przesłanek zawartych w art. 6 ust. 1 lit. c)  oraz w art. 9 ust.2 lit. h) następujących celach*:
 • a) obsługa korespondencji wychodzącej i przychodzącej zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z 2019 r. poz. 60, 730, 1133.)
 • b) obsługa rejestru skarg i wniosków  zgodnie z Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z 2019 r. poz. 60, 730, 1133.)
 • c) obsługa wniosków o badanie psychologiczne, pedagogiczne lub logopedyczne zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 lutego 2013 w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818.)
 • d) obsługa wniosków o wydanie opinii zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 lutego 2013 w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818.)
 • e) obsługa wniosków o wydanie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 7 września 2017 r w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r – Prawo oświatowe ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818)
 • f) obsługa wniosków o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 7 września 2017 r w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r – Prawo oświatowe ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818)
 • g) obsługa wniosków o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 7 września 2017 r w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r – Prawo oświatowe ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818)
 • h) obsługa wniosków o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnych lub zespołowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 7 września 2017 r w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r – Prawo oświatowe ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818)
 • i) obsługa wniosków o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zgodnie z Rozporządzeniem MEN  z dnia 24 sierpnia 2017 r w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r – Prawo oświatowe ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818)
 • j) obsługa wniosków o udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 lutego 2013 w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818.)
 • k) obsługa Systemu Informacji Oświatowej – SIO na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o systemie informacji oświatowej ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1942.)
 • l) archiwizacja dokumentów na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553, 730, 2020.)

*- proszę zaznaczyć odpowiednie cele poprzez zakreślenie kratki ¨ znakiem ý lub þ

 1. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmioty publiczne, minister właściwy, jednostki prowadzące działalność pocztową, banki oraz podmioty, z którymi Poradnia zawarła umowy powierzenia danych (w tym dostawcy oprogramowania i systemów informatycznych).
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania i w czasie określonym przepisami prawa: 10 lat dla celów określonych w pkt.3 lit., c)-k) oraz 5 lat dla pozostałych celów. Zasady archiwizacji dokumentów oraz okres ich przechowywania określa instrukcja archiwalna oraz jednolity rzeczowy wykaz akt.
 3. W związku z przetwarzaniem przez Poradnie Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu, z zastrzeżeniem przepisów RODO:
 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO,
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO.
 1. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa wymienionych w pkt. 3 lit. a) – l). Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia określonych w pkt. 3 wniosków lub podjęcia innych działań przewidzianych wymienionymi w pkt. 3 ustawami.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
Skip to content