Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Oferta na rok szkolny 2023/2024

 

 

FORMY POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

realizowane przez

Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Słupcy

w odpowiedzi na złożony wniosek przez rodzica, pełnoletniego ucznia, nauczyciela, dyrektora.

 

FORMY POMOCY

Lp.

RODZAJ WSPARCIA

OSOBY PROWADZĄCE

1. Diagnoza: psychologiczna/pedagogiczna/logopedyczna/zawodoznawcza Specjaliści Poradni zgodnie
z kompetencjami
2. Porady/konsultacje indywidualne dla rodziców, nauczycieli, specjalistów szkolnych Specjaliści Poradni zgodnie
z kompetencjami
3. Porady psychologiczne o charakterze terapeutycznym
(cykl indywidualnych spotkań dla dzieci i młodzieży wymagających wsparcia psychologicznego)
Psycholodzy
4. Terapia pedagogiczna – indywidualna

 

Działania o charakterze pedagogicznym, nastawione na pomoc
w niwelowaniu trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych, nastawionych na eliminowanie ujemnych konsekwencji, podwyższanie samooceny i motywacji do realizacji obowiązków szkolnych. Terapia dąży do wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych.

Ewa Chmielewska
5. Terapia logopedyczna – indywidualna Katarzyna Maćkowiak

Sylwia Sobczak

6. Terapia rodzin – praca nad rekonstrukcją systemu wychowawczego

 

Propozycja adresowana dla rodziców i opiekunów dzieci
w celu przyjrzenia się procesowi wychowawczemu. Cykl spotkań, których celem jest określenie charakteru problemów, dysfunkcji tkwiących w systemie wychowawczym, wynegocjowanie rozwiązania poprzez zaproponowanie odpowiednich metod pracy, zmiany komunikacji w rodzinie oraz nowych sposobów rozwiązywania trudności wychowawczych. Spotkania umożliwiają poszerzenie perspektywy rodziców/opiekunów w postrzeganiu samych siebie w roli wychowawców.

Anna Budnik
7. Szkoła dla rodziców i wychowawców – warsztaty

Trening umiejętności wychowawczych –warsztaty

 

Cykl 10 spotkań warsztatowych, których celem jest wzmocnienie kompetencji rodzicielskich oraz wymiana doświadczeń między uczestnikami. Program ma na celu zwiększenie umiejętności wychowawczych oraz zmianę postaw wychowawczych rodziców/ wychowawców na takie, które zapobiegałyby lub minimalizowały wystąpienie zachowań problemowych/ryzykownych dzieci młodzieży.

Agnieszka Kiełducka

Marcin Dybalski

Agnieszka Narożna

8. Instruktaż pedagogiczny/psychologiczny  dla rodziców – cykl kilku spotkań z zakresu:

  • wspierania u dzieci przedszkolnych rozwoju myślenia matematycznego wraz z grami i zabawami realizowanymi z dzieckiem w trakcie spotkania,
  • wspierania u uczniów klas I-III rozwoju podstawowych kompetencji matematycznych wraz z grami i zabawami realizowanymi z dzieckiem w trakcie spotkania,
  • wspierania u dzieci zamiłowania do czytania wraz z grami i zabawami realizowanymi z dzieckiem w trakcie spotkania,
  • wspierania rodzica w pracy z dzieckiem nad problemami rozwojowymi,
  • wspierania rodziców w budowaniu u dzieci przedszkolnych umiejętności radzenia sobie z emocjami,
  • wspierania rodziców w budowaniu u dzieci przedszkolnych pewności siebie,
  • wspierania rodziców w zakresie rozwijania umiejętności wychowawczych (stawianie granic, radzenie sobie z emocjami, kary i pochwały, budowanie motywacji).
Specjaliści Poradni zgodnie z kompetencjami
9. Sieci współpracy i samokształcenia dla specjalistów szkolnych : psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych

Cykliczne spotkania na terenie Poradni lub online

Specjaliści Poradni zgodnie z kompetencjami
10. Prelekcje/warsztaty/szkolenia realizowane na terenie przedszkoli, szkół i placówek lub online zgodnie z ofertą przygotowaną na rok szkolny 2023/2024

Realizujemy także tematy wskazane przez Wnioskodawcę.

Specjaliści Poradni zgodnie z kompetencjami
11. Spotkania interdyscyplinarne – spotkania specjalistów, przedstawicieli instytucji działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży powoływane do rozwiązywania konkretnych problemów dzieci/uczniów w celu projektowania skutecznej i efektywnej pomocy w indywidualnych, złożonych  przypadkach. Specjaliści Poradni zgodnie z kompetencjami
12. Badanie przesiewowe logopedyczne tylko w placówkach, w których nie ma zatrudnionego logopedy. Katarzyna Maćkowiak

Sylwia Sobczak

13. Dyżur specjalistów Poradni na terenie przedszkoli, szkół i placówek dla rodziców i nauczycieli Wszyscy specjaliści Poradni

 

OFERTA WARSZTATÓW / SZKOLEŃ / PRELEKCJI

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

PROWADZĄCY

ODBIORCY

RODZICE

NAUCZYCIELE

UCZNIOWIE

Anna Budnik Emocje – wróg czy przyjaciel-kształtowanie umiejętności radzenia sobie przez dzieci
z trudnymi emocjami.Prelekcje/warsztat 1,5h
Uczeń z problemami emocjonalnymi
w szkole – jak pomóc i jak przeciwdziałać wykluczeniu – w tym praca z uczniem
z doświadczeniem migracyjnym.Prelekcja1,5h

 

Moje życiowe drogowskazy – promocja postaw prospołecznych, uczenie poszukiwania
i realizowania wartości, celów życiowych – uczniowie klas VIII.Warsztat – 2 godziny lekcyjne (1,5h)
Anna Pyrzyk Wspieranie dziecka w nauce (klasy I-III) – organizacja pracy, motywacja, nawyki
i samodyscyplina.Prelekcja/warsztat 1,5h Wspieranie dziecka w nauce (klasy IV-VIII) – organizacja pracy, motywacja, nawyki
i samodyscyplina.Prelekcja/warsztat 1,5h
Diagnoza potrzeb rozwojowych dzieci
i młodzieży – czyli kiedy zalecać rodzicom kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.Prelekcja 1,5h
Rozbudzanie motywacji do podejmowania systematycznego wysiłku intelektualnego – uczniowie klas VI-VIII.Warsztat – 2 godziny lekcyjne (1,5h)
Marcin Dybalski Konsekwencja w oddziaływaniach wychowawczych.Prelekcja/warsztat 1,5h Jak wspierać dziecko z diagnozą spektrum autyzmu.
Prelekcja 1,5h
Rozwijanie dojrzałości emocjonalnej uczniów.
Warsztat – 2 godziny lekcyjne (1,5h)
Agnieszka Narożna Dziecko bezpieczne w sieci –dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym.
Prelekcja/warsztat 1,5h
Uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym – charakterystyka ucznia, zalecenia do pracy, możliwe działania (kiedy badanie w PPP, skierowanie wniosku do Sądu itp.)

Szkolenie dla Rady Pedagogicznej 1,5h

Nawiązywanie relacji rówieśniczych – jak inicjować rozmowę, efektywna komunikacja  – odbiorcy klasa VIII, uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Warsztat – 2 godziny lekcyjne (1,5h)

Sylwia Sobczak Prawidłowy rozwój mowy dziecka – czerwone flagi, czyli co nas powinno zaniepokoić w mowie dziecka na konkretnych etapach jego rozwoju.

Prelekcja/warsztat 1,5h

Jak prawidłowo przeprowadzić logopedyczne badania przesiewowe dzieci w przedszkolu
i w klasach 1-3?Prelekcja 1,5h
Jak możemy wzbogacić swój zasób słownictwa i poprawnie się wysławiać.

Warsztat – 2 godziny lekcyjne (1,5h)

Weronika Umerle-Przybylska Złość rodzica i złość dziecka – jak radzić sobie z trudnymi emocjami i jak wspierać dziecko w ich doświadczaniu?Prelekcja/warsztat 1,5h Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży
w placówkach oświatowych.Szkolenie dla Rady Pedagogicznej.1,5h
Jak pokonać stres? Warsztat dotyczący radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym oraz towarzyszącym dzieciom na co dzień.
Warsztat – 2 godziny lekcyjne (1,5h)
Katarzyna Maćkowiak Mój 2-latek mało mówi…, Nikt nie rozumie mojego dziecka…, Moje dziecko nie reaguje na polecenia…, czyli fakty i mity na temat rozwoju mowy. Co rzeczywiście powinno nas niepokoić?” –( dla rodziców dzieci przedszkolnych)

Prelekcja/warsztat 1,5h

Podniesiony głos, hałas w klasie, nadmierne obciążenie aparatu mowy, czyli na co narażony jest głos nauczyciela i jak należy o niego dbać –
Prelekcja 1,5h
Dmuchamy, rysujemy, tańczymy, czyli ćwiczymy wymowę na różne sposoby – warsztat dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Warsztat – 2 godziny lekcyjne (1,5h)

Ewa Chmielewska Jak wyznaczać dziecku granice? – dla rodziców dzieci przedszkolnych

Warsztat 1,5h

Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej. Metoda Wspólnej Sprawy wg Kena Rigbiego.

Prelekcja 1,5h

Trening kompetencji miękkich – praktyczne ćwiczenia przydatne zarówno w życiu codziennym, jak i na rynku pracy- uczniowie klas VI-VIII,

Warsztat 2 godziny lekcyjne (1,5h)

Agnieszka Kiełducka Współpraca Poradni z przedszkolami, szkołami i placówkami w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

Zapewnienie uczniom wsparcia adekwatnego do potrzeb

Prelekcja dla Rodziców Szkolenie Rady Pedagogicznej 1,5h

Szanowni Państwo prosimy aby wniosek o prelekcję/warsztat/szkolenie
dla RODZICÓW poprzedzony został analizą potrzeb tej grupy odbiorców, w zakresie danego tematu/obszaru wsparcia.

 

Uprzejmie informujemy, że nie realizujemy spotkań krótszych niż wskazane w ofercie,
a realizacja form pomocy dla RODZICÓW powinna stanowić odrębne spotkanie – nie przy okazji innych wydarzeń szkolnych/przedszkolnych.

 

Uczestnikami wsparcia powinni być wyłącznie RODZICE realnie zainteresowani tematyką spotkania, gdyż tylko wtedy cele szkoleniowe mogą zostać osiągnięte, a udzielone wsparcie będzie skuteczne.

 

Jeśli w wyniku analizy potrzeb szkoleniowych RODZICÓW w Państwa jednostkach, pojawi się potrzeba wsparcia w innych, niż wskazane w ofercie Poradni, obszarach tematycznych prosimy o przekazanie nam powyższej informacji, w celu uwzględnienia jej w realizowanych przez nas formach pomocy.

 

Zapraszamy do współpracy

Skip to content