Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Oferta na rok szkolny 2022/2023

 

 

FORMY POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

realizowane przez

Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Słupcy

w odpowiedzi na złożony wniosek przez rodzica, pełnoletniego ucznia, nauczyciela, dyrektora.

 

FORMY POMOCY

Lp.

RODZAJ WSPARCIA

OSOBY PROWADZĄCE

1. Diagnoza: psychologiczna/pedagogiczna/logopedyczna/zawodoznawcza Specjaliści Poradni zgodnie
z kompetencjami
2. Porady/konsultacje indywidualne dla rodziców, nauczycieli, specjalistów szkolnych Specjaliści Poradni zgodnie
z kompetencjami
3. Porady psychologiczne o charakterze terapeutycznym
(cykl indywidualnych spotkań dla dzieci i młodzieży wymagających wsparcia psychologicznego)
Psycholodzy
4. Zajęcia pedagogiczne o charakterze terapeutycznym
(cykl indywidualnych zajęć dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu.)
Agnieszka Narożna
5. Terapia pedagogiczna – indywidualna

 

Działania o charakterze pedagogicznym, nastawione na pomoc
w niwelowaniu trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych, nastawionych na eliminowanie ujemnych konsekwencji, podwyższanie samooceny i motywacji do realizacji obowiązków szkolnych. Terapia dąży do wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych.

Ewa Chmielewska
6. Terapia logopedyczna – indywidualna Katarzyna Maćkowiak

Sylwia Sobczak

7. Warsztaty grupowe dla uczniów na terenie Poradni
(5 do 8 uczniów):

 1. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla grupy dzieci w wieku 10-12 lat  (dzieci z trudnościami w nawiązywaniu satysfakcjonujących kontaktów z rówieśnikami, przejawiające trudności w adaptacji, izolujące się, z trudnościami w zachowaniu)
 2. Trening Umiejętności Społecznych – zajęcia dla nastolatków. Zajęcia służą rozwijaniu kompetencji emocjonalno – społecznych, szczególnie w aspekcie wzmacniania samooceny i samoświadomości.
 3. Rozwijające kreatywność i twórcze myślenie
 4. Doskonalące koncentrację uwagi i pamięć
 5. Wzmacniające kompetencje emocjonalno – społeczne
 6. Rozwijające umiejętności efektywnego uczenia się
 7. Warsztaty dla dzieci z trudnościami w zachowaniu

Trening pewności siebie – program wsparcia dla dzieci niepewnych, ofiar przemocy rówieśniczej (klasy IV-V, VI –VII)

Weronika Umerle-Przybylska

Agnieszka Narożna

Anna Budnik

Anna Pyrzyk

8. Terapia rodzin – praca nad rekonstrukcją systemu wychowawczego

 

Propozycja adresowana dla rodziców i opiekunów dzieci
w celu przyjrzenia się procesowi wychowawczemu. Cykl spotkań, których celem jest określenie charakteru problemów, dysfunkcji tkwiących w systemie wychowawczym, wynegocjowanie rozwiązania poprzez zaproponowanie odpowiednich metod pracy, zmiany komunikacji w rodzinie oraz nowych sposobów rozwiązywania trudności wychowawczych. Spotkania umożliwiają poszerzenie perspektywy rodziców/opiekunów w postrzeganiu samych siebie w roli wychowawców.

Anna Budnik
9. Szkoła dla rodziców i wychowawców – warsztaty

Trening umiejętności wychowawczych –warsztaty

 

Cykl 10 spotkań warsztatowych, których celem jest wzmocnienie kompetencji rodzicielskich oraz wymiana doświadczeń między uczestnikami. Program ma na celu zwiększenie umiejętności wychowawczych oraz zmianę postaw wychowawczych rodziców/ wychowawców na takie, które zapobiegałyby lub minimalizowały wystąpienie zachowań problemowych/ryzykownych dzieci młodzieży.

Agnieszka Kiełducka

Marcin Dybalski

Agnieszka Narożna

10. Instruktaż pedagogiczny/psychologiczny  dla rodziców – cykl kilku spotkań z zakresu:

 • wspierania u dzieci przedszkolnych rozwoju myślenia matematycznego wraz z grami i zabawami realizowanymi z dzieckiem w trakcie spotkania,
 • wspierania u uczniów klas I-III rozwoju podstawowych kompetencji matematycznych wraz z grami i zabawami realizowanymi z dzieckiem w trakcie spotkania,
 • wspierania u dzieci zamiłowania do czytania wraz z grami i zabawami realizowanymi z dzieckiem w trakcie spotkania,
 • wspierania rodzica w pracy z dzieckiem nad problemami rozwojowymi,
 • wspierania rodziców w budowaniu u dzieci przedszkolnych umiejętności radzenia sobie z emocjami,
 • wspierania rodziców w budowaniu u dzieci przedszkolnych pewności siebie,
 • wspierania rodziców w zakresie rozwijania umiejętności wychowawczych (stawianie granic, radzenie sobie z emocjami, kary i pochwały, budowanie motywacji).
Specjaliści Poradni zgodnie z kompetencjami
11. Sieci współpracy i samokształcenia dla specjalistów szkolnych : psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych

Cykliczne spotkania na terenie Poradni lub online

Specjaliści Poradni zgodnie z kompetencjami
12. Prelekcje/warsztaty/szkolenia realizowane na terenie przedszkoli, szkół i placówek lub online zgodnie z ofertą przygotowaną na rok szkolny 2020/2021

Realizujemy także tematy wskazane przez Wnioskodawcę.

Specjaliści Poradni zgodnie z kompetencjami
13. Spotkania interdyscyplinarne – spotkania specjalistów, przedstawicieli instytucji działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży powoływane do rozwiązywania konkretnych problemów dzieci/uczniów w celu projektowania skutecznej i efektywnej pomocy w indywidualnych, złożonych  przypadkach. Specjaliści Poradni zgodnie z kompetencjami
14. Badanie przesiewowe logopedyczne tylko w placówkach, w których nie ma zatrudnionego logopedy. Katarzyna Maćkowiak

Sylwia Sobczak

15. Dyżur specjalistów Poradni na terenie przedszkoli, szkół i placówek dla rodziców i nauczycieli Wszyscy specjaliści Poradni

 

OFERTA WARSZTATÓW / SZKOLEŃ / PRELEKCJI

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

PROWADZĄCY

ODBIORCY

NAUCZYCIELE

RODZICE

UCZNIOWIE

Agnieszka Narożna Zaburzenia przetwarzania słuchowego u uczniów – informacje ogólne (prelekcja) Jak kształtować poczucie własnej wartości u dzieci (prelekcja) Znam swoją wartość – warsztaty rozwijające poczucie własnej wartości (dla uczniów klas IV – VIII)
Anna Budnik Uczeń z depresją w szkole – jak pomóc w przezwyciężeniu trudnych emocji i jak radzić sobie z sytuacją kryzysową (prelekcja) Moje dziecko się boi, co zrobić aby oswoić dziecięce lęki (prelekcja) W krainie samopoznania – uruchamiam swoje super moce (poznanie swoich mocnych stron) – warsztat dwugodzinny dla klas VI-VIII
Ewa Chmielewska Diagnoza i terapia dysleksji (prelekcja) Gotowość szkolna dzieci 6-letnich (prelekcja)
– Nie prze-graj – profilaktyczna gra edukacyjna dla dzieci i młodzieży powyżej 13- go roku życia rozwijająca umiejętności rozpoznawania zagrożeń w różnych sytuacjach.

– Warsztaty umiejętności społecznych.

Sylwia Sobczak Dziecko z afazją w szkole (prelekcja) Kiedy do logopedy? (prelekcja) Zabawy rozwijające mowę – zajęcia warsztatowe dla dzieci przedszkolnych
Marcin Dybalski Jak wspierać dziecko
z mutyzmem 
(prelekcja)
Wspieranie dzieci w kontrolowaniu emocji (prelekcja) Warsztaty umiejętności komunikacyjnych
Weronika Umerle-Przybylska Strategie i formy pracy z uczniem z zaburzeniami zachowania (prelekcja) Jak wzmacniać poczucie własnej wartości i samoocenę w rozwoju dziecka? (prelekcja) – Uczymy się współpracy i budowania relacji w grupie. Warsztaty dla uczniów I-III (2 godz. lekcyjne)

– Metody rozładowania napięcia emocjonalnego – co robić gdy emocje przejmują kontrolę? Warsztaty dla uczniów IV-VIII (2 godz. lekcyjne)

Anna Pyrzyk Uczeń z chorobą przewlekłą w szkole(prelekcja) Warsztaty

– Mały matematyk – rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci
w wieku przedszkolnym
(2 godz.)

– To super zabawa – dodawanie i odejmowanie
(2 godz. klasy I-II)

– To super zabawa – dodawanie i odejmowanie
(2 godz. klasy II-III)

-Jak się uczyć, żeby się nauczyć? Warsztat klasy VI-VIII (2 godz. lekcyjne)

– Kreatywne myślenie. Warsztaty klasy IV-VII (2 godz. lekcyjne)

Agnieszka Kiełducka Współpraca Poradni z przedszkolami, szkołami i placówkami w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Skip to content