Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Oferta na rok szkolny 2021/2022

 

FORMY POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

realizowane przez

Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Słupcy

w odpowiedzi na złożony wniosek przez rodzica, pełnoletniego ucznia, nauczyciela, dyrektora.

 

FORMY POMOCY

Lp.

RODZAJ WSPARCIA

OSOBY PROWADZĄCE

1. Diagnoza: psychologiczna/pedagogiczna/logopedyczna/zawodoznawcza Specjaliści Poradni zgodnie
z kompetencjami
2. Porady/konsultacje indywidualne dla rodziców, nauczycieli, specjalistów szkolnych Specjaliści Poradni zgodnie
z kompetencjami
3. Porady psychologiczne o charakterze terapeutycznym
(cykl indywidualnych spotkań dla dzieci i młodzieży wymagających wsparcia psychologicznego)
Psycholodzy
4. Zajęcia pedagogiczne o charakterze terapeutycznym
(cykl indywidualnych zajęć dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu.)
Agnieszka Narożna
5. Terapia pedagogiczna – indywidualna

 

Działania o charakterze pedagogicznym, nastawione na pomoc
w niwelowaniu trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych, nastawionych na eliminowanie ujemnych konsekwencji, podwyższanie samooceny i motywacji do realizacji obowiązków szkolnych. Terapia dąży do wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych.

Ewa Chmielewska
6. Terapia logopedyczna – indywidualna Katarzyna Maćkowiak
7. Warsztaty grupowe dla uczniów na terenie Poradni
(5 do 8 uczniów):

 1. Rozwijające kreatywność i twórcze myślenie
 2. Doskonalące koncentrację uwagi i pamięć
 3. Wzmacniające kompetencje emocjonalno – społeczne
 4. Rozwijające umiejętności efektywnego uczenia się
 5. Warsztaty dla dzieci z trudnościami w zachowaniu

Trening pewności siebie – program wsparcia dla dzieci niepewnych, ofiar przemocy rówieśniczej (klasy IV-V, VI –VII)

Weronika Umerle

Agnieszka Narożna

Anna Budnik

Anna Pyrzk

8. Terapia rodzin – praca nad rekonstrukcją systemu wychowawczego

 

Propozycja adresowana dla rodziców i opiekunów dzieci
w celu przyjrzenia się procesowi wychowawczemu. Cykl spotkań, których celem jest określenie charakteru problemów, dysfunkcji tkwiących w systemie wychowawczym, wynegocjowanie rozwiązania poprzez zaproponowanie odpowiednich metod pracy, zmiany komunikacji w rodzinie oraz nowych sposobów rozwiązywania trudności wychowawczych. Spotkania umożliwiają poszerzenie perspektywy rodziców/opiekunów w postrzeganiu samych siebie w roli wychowawców.

Anna Budnik
9. Szkoła dla rodziców i wychowawców – warsztaty

Trening umiejętności wychowawczych –warsztaty

 

Cykl 10 spotkań warsztatowych, których celem jest wzmocnienie kompetencji rodzicielskich oraz wymiana doświadczeń między uczestnikami. Program ma na celu zwiększenie umiejętności wychowawczych oraz zmianę postaw wychowawczych rodziców/ wychowawców na takie, które zapobiegałyby lub minimalizowały wystąpienie zachowań problemowych/ryzykownych dzieci młodzieży.

Agnieszka Kiełducka
Marcin Dybalski
10. Instruktaż pedagogiczny/psychologiczny  dla rodziców – cykl kilku spotkań z zakresu:

 • wspierania u dzieci przedszkolnych rozwoju myślenia matematycznego wraz z grami i zabawami realizowanymi z dzieckiem w trakcie spotkania,
 • wspierania u uczniów klas I-III rozwoju podstawowych kompetencji matematycznych wraz z grami i zabawami realizowanymi z dzieckiem w trakcie spotkania,
 • wspierania u dzieci zamiłowania do czytania wraz z grami i zabawami realizowanymi z dzieckiem w trakcie spotkania,
 • wspierania rodzica w pracy z dzieckiem nad problemami rozwojowymi,
 • wspierania rodziców w budowaniu u dzieci przedszkolnych umiejętności radzenia sobie z emocjami,
 • wspierania rodziców w budowaniu u dzieci przedszkolnych pewności siebie,
 • wspierania rodziców w zakresie rozwijania umiejętności wychowawczych (stawianie granic, radzenie sobie z emocjami, kary i pochwały, budowanie motywacji).
Specjaliści Poradni zgodnie z kompetencjami
11. Sieci współpracy i samokształcenia dla specjalistów szkolnych : psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych

Cykliczne spotkania na terenie Poradni lub online

Specjaliści Poradni zgodnie z kompetencjami
12. Prelekcje/warsztaty/szkolenia realizowane na terenie przedszkoli, szkół i placówek lub online zgodnie z ofertą przygotowaną na rok szkolny 2020/2021

Realizujemy także tematy wskazane przez Wnioskodawcę.

Specjaliści Poradni zgodnie z kompetencjami
13. Spotkania interdyscyplinarne – spotkania specjalistów, przedstawicieli instytucji działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży powoływane do rozwiązywania konkretnych problemów dzieci/uczniów w celu projektowania skutecznej i efektywnej pomocy w indywidualnych, złożonych  przypadkach. Specjaliści Poradni zgodnie z kompetencjami
14. Przesiewowe badania logopedyczne na terenie przedszkoli Katarzyna Maćkowiak
15. Dyżur specjalistów Poradni na terenie przedszkoli, szkół i placówek dla rodziców i nauczycieli Wszyscy specjaliści Poradni

 

OFERTA WARSZTATÓW / SZKOLEŃ / PRELEKCJI

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

PROWADZĄCY

ODBIORCY

NAUCZYCIELE

RODZICE

UCZNIOWIE

Agnieszka Narożna Zaburzenia przetwarzania słuchowego – podstawowe informacje (prelekcja) Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci (prelekcja) „Znam swoją wartość” – warsztaty rozwijające poczucie własnej wartości (dla uczniów klas IV – VIII)
Anna Budnik Jak budować zespół klasowy? (prelekcja z  elementami warsztatów) Jak zostać skutecznym rodzicem ? (prelekcja) „W podróży – realizując ważne wartości potrzebna mi empatia”. Warsztaty
na temat ważnych celów i wartości w życiu, przybliżenie tematyki empatii oraz jakie znaczenie mają uczucia w życiu człowieka
(uczniowie  klas VII- VIII)
Ewa Chmielewska Trudny rodzic, jak z nim rozmawiać? (prelekcja) Zachowania agresywne u dzieci? (prelekcja) „Nie prze-graj” -profilaktyczna gra edukacyjna dla dzieci i młodzieży powyżej 13- go roku życia rozwijająca umiejętności rozpoznawania zagrożeń w różnych sytuacjach.
Anna Pyrzyk Uczeń z chorobą przewlekłą w szkole (prelekcja) Dziecko z chorobą przewlekłą w szkole (prelekcja) Rozwijanie kreatywnego myślenia (warsztaty klas IV – VIII)
Katarzyna Maćkowiak Dziecko z niepłynnością mowy w środowisku szkolnym/przedszkolnym (prelekcja) Co ma ręka do mówienia, czyli jak rozwijać mowę dziecka poprzez ćwiczenia manualne? (prelekcja dla rodziców dzieci przedszkolnych)

Wpływ wysokich technologii na rozwój mowy dzieci (prelekcja dla rodziców dzieci przedszkolnych)

Rysuj, dmuchaj, rzucaj, śpiewaj, czyli zabawy rozwijające mowę (warsztaty dla dzieci w wieku przedszkolnym)
Marcin Dybalski Objawy autyzmu – na co zwrócić szczególną uwagę w funkcjonowaniu dziecka? (prelekcja) Objawy depresji u dziecka (prelekcja) Podstawowe zasady asertywnej komunikacji w grupie. (warsztaty dla klas IV-VI)
Weronika Umerle Rozpoznawanie problemów emocjonalnych uczniów – jak słuchać, rozmawiać
i wspierać ?
(prelekcja)
System rodzinny – jak budować relacje z dzieckiem oparte na szacunku
i akceptacji ?
(prelekcja)
„Złośliwe podróże” czyli jak poznać i zrozumieć swoją złość ? (warsztaty dla  dzieci przedszkolnych oraz klas I-III)

Relacje rówieśnicze – jak dbać o swoje potrzeby i rozumieć potrzeby innych? (warsztaty dla klas VII-VIII i szkół ponadpodstawowych/ ponadgimnazjalnych)

Violetta Durczyńska Jak budować poczucie wartości u dzieci? (prelekcja dla nauczycieli wychowania przedszkolnego) Rytmy i rytuały dzieci – o rodzicielstwie opartym na zaufaniu (prelekcja dla rodziców dzieci przedszkolnych) Trening uważności – kształcenie odporności emocjonalnej (warsztaty klas I-III szkoły podstawowej)
Agnieszka Kiełducka Współpraca Poradni z przedszkolami, szkołami i placówkami w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Skip to content