Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Oferta na rok szkolny 2020/2021

 

FORMY POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

realizowane przez

Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Słupcy

w odpowiedzi na złożony wniosek przez rodzica, pełnoletniego ucznia, nauczyciela, dyrektora.

 

FORMY POMOCY

Lp.

RODZAJ WSPARCIA

OSOBY PROWADZĄCE

1. Diagnoza: psychologiczna/pedagogiczna/logopedyczna/zawodoznawcza Specjaliści Poradni zgodnie z kompetencjami
2. Porady/konsultacje indywidualne dla rodziców, nauczycieli, specjalistów szkolnych Specjaliści Poradni zgodnie z kompetencjami
3. Porady psychologiczne o charakterze terapeutycznym
(cykl indywidualnych spotkań dla dzieci i młodzieży wymagających wsparcia psychologicznego)
Psycholodzy
4. Zajęcia pedagogiczne o charakterze terapeutycznym
(cykl indywidualnych zajęć dla uczniów z trudnościami w czytaniu, pisaniu i liczeniu)
Agnieszka Narożna
Anna Pyrzyk
5. Terapia pedagogiczna – indywidualna
Działania o charakterze pedagogicznym, nastawione na pomoc w niwelowaniu trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych, nastawionych na eliminowanie ujemnych konsekwencji, podwyższanie samooceny i motywacji do realizacji obowiązków szkolnych. Terapia dąży do wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych.
Ewa Chmielewska
6. Terapia logopedyczna – indywidualna Katarzyna Maćkowiak
7. Warsztaty grupowe dla uczniów na terenie Poradni (5 do 8 uczniów):

 1. Rozwijające kreatywność i twórcze myślenie
 2. Doskonalące koncentrację uwagi i pamięć
 3. Wzmacniające kompetencje emocjonalno – społeczne
 4. Rozwijające umiejętności efektywnego uczenia się
 5. Warsztaty dla dzieci z trudnościami w zachowaniu

Trening pewności siebie – program wsparcia dla dzieci niepewnych, ofiar przemocy rówieśniczej (klasy IV-V, VI –VII)

Weronika Umerle
Agnieszka Narożna
Anna Budnik
Anna Pyrzyk
8. Terapia rodzin – praca nad rekonstrukcją systemu wychowawczego

Propozycja adresowana dla rodziców i opiekunów dzieci w celu przyjrzenia się procesowi wychowawczemu. Cykl spotkań, których celem jest określenie charakteru problemów, dysfunkcji tkwiących w systemie wychowawczym, wynegocjowanie rozwiązania poprzez zaproponowanie odpowiednich metod pracy, zmiany komunikacji w rodzinie oraz nowych sposobów rozwiązywania trudności wychowawczych. Spotkania umożliwiają poszerzenie perspektywy rodziców/opiekunów w postrzeganiu samych siebie w roli wychowawców.

Anna Budnik
9. Szkoła dla rodziców i wychowawców – warsztaty

Trening umiejętności wychowawczych – warsztaty

Cykl 10 spotkań warsztatowych, których celem jest wzmocnienie kompetencji rodzicielskich oraz wymiana doświadczeń między uczestnikami. Program ma na celu zwiększenie umiejętności wychowawczych oraz zmianę postaw wychowawczych rodziców/wychowawców na takie, które zapobiegałyby lub minimalizowały wystąpienie zachowań problemowych/ryzykownych dzieci młodzieży.

Agnieszka Kiełducka
Marcin Dybalski
10. Instruktaż pedagogiczny/psychologiczny  dla rodziców – cykl kilku spotkań z zakresu:

 • wspierania u dzieci przedszkolnych rozwoju myślenia matematycznego wraz z grami i zabawami realizowanymi z dzieckiem w trakcie spotkania,
 • wspierania u uczniów klas I-III rozwoju podstawowych kompetencji matematycznych wraz z grami i zabawami realizowanymi z dzieckiem w trakcie spotkania,
 • wspierania u dzieci zamiłowania do czytania wraz z grami i zabawami realizowanymi z dzieckiem w trakcie spotkania,
 • wspierania rodzica w pracy z dzieckiem nad problemami rozwojowymi,
 • wspierania rodziców w budowaniu u dzieci przedszkolnych umiejętności radzenia sobie z emocjami,
 • wspierania rodziców w budowaniu u dzieci przedszkolnych pewności siebie,
 • wspierania rodziców w zakresie rozwijania umiejętności wychowawczych (stawianie granic, radzenie sobie z emocjami, kary i pochwały, budowanie motywacji).
Specjaliści Poradni zgodnie z kompetencjami
11. Sieci współpracy i samokształcenia dla specjalistów szkolnych: psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych
Cykliczne spotkania na terenie Poradni
Specjaliści Poradni zgodnie z kompetencjami
12. Prelekcje/warsztaty/szkolenia realizowane na terenie przedszkoli, szkół i placówek zgodnie z ofertą przygotowaną na rok szkolny 2020/2021
Realizujemy także tematy wskazane przez Wnioskodawcę.
Specjaliści Poradni zgodnie z kompetencjami
13. Spotkania interdyscyplinarne – spotkania specjalistów, przedstawicieli instytucji działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży powoływane do rozwiązywania konkretnych problemów dzieci/uczniów w celu projektowania skutecznej i efektywnej pomocy w indywidualnych, złożonych  przypadkach. Specjaliści Poradni zgodnie z kompetencjami
14. Przesiewowe badania logopedyczne na terenie przedszkoli Katarzyna Maćkowiak
15. Dyżur specjalistów Poradni na terenie przedszkoli, szkół i placówek dla rodziców i nauczycieli Wszyscy specjaliści Poradni

 

OFERTA WARSZTATÓW / SZKOLEŃ / PRELEKCJI

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

PROWADZĄCY

ODBIORCY

RODZICE

NAUCZYCIELE

UCZNIOWIE

Anna Budnik Nieprawidłowości w rozwoju emocjonalno-społecznym u dzieci Nieprawidłowości w rozwoju emocjonalno-społecznym u dzieci Warsztaty zawodoznawcze dla uczniów kl. VIII. Jak wybrać szkołę i zawód?
Anna Pyrzyk Wspieranie kreatywnego i logicznego myślenia u dzieci Wspieranie kreatywnego i logicznego myślenia u uczniów Kreatywne myślenie– warsztaty dla uczniów klas IV–VIII
Katarzyna Maćkowiak – Jak postępować, aby rozwój mowy dziecka przebiegał prawidłowo?

– Gdy dzieci się nudzą… – jak rozwijać dziecko przez zabawę?

Profilaktyka logopedyczna podczas zajęć przedszkolnych Profilaktyczne zajęcia logopedyczne – warsztaty dla dzieci przedszkolnych
Violetta Durczyńska Jak budować poczucie wartości w naszych dzieciach (dzieci przedszkolne) Emocje u dziecka w wieku przedszkolnym Twórcza wizualizacja, czyli sposoby oddziaływania na swoje zdrowie
Marcin Dybalski Pomocna pochwała i zachęta Rola granic w oddziaływaniach wychowawczych Emocje – wróg czy przyjaciel? kl. VII, VIII
Agnieszka Narożna 4 błędne cele wychowania wg Jane Nelsen FAS – Płodowy Zespół Alkoholowy – o czym warto wiedzieć pracując z FAScynującymi dziećmi? – Komunikacja interpersonalna „JA”

– FAS – choroba w 100% możliwa do uniknięcia (zajęcia warsztatowe dla uczniów klas III-IV LO, Technikum i Szkoły Branżowej)

Weronika Umerle Zrozumieć emocje – jak uczyć dziecko zrozumieć i wyrażać wszystkie emocje Współpraca i zrozumienie reguł społecznych w środowisku szkolnym – metody pracy warsztatowej Myślę kreatywnie – zajęcia pełne pomysłów
Ewa Chmielewska – Uzależnienie od gier komputerowych i Internetu,

– Zachowania agresywne u dzieci – jak sobie z nimi radzić?”

– Rozwijanie kreatywności i samodzielności uczniów,

– „Trudny rodzic – jak rozmawiać, jak słuchać, jak pomóc?”

Warsztaty profilaktyczne „Nie prze-graj” dla młodzieży w wieku 13-18 lat rozwijające umiejętności rozpoznawania zagrożeń w różnych sytuacjach, kształtujące umiejętność szukana pomocy oraz dostarczające wiedzy na temat osób i instytucji oferujących pomoc.
Agnieszka Kiełducka Współpraca Poradni z przedszkolami, szkołami i placówkami w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Skip to content