Prelekcje/Warsztaty

Prelekcje/Warsztaty

  • Zapotrzebowanie na prelekcje/warsztaty skierowane do nauczycieli, rodziców, uczniów z danego przedszkola/szkoły zgłasza dyrektor danej placówki, wypełniając wniosek dostępny na stronie internetowej poradni i przesyłając go pocztą na podany adres.
  • Z uwagi na duże zainteresowanie formami pomocy realizowanymi w terenie oraz ze względu  na obowiązki stacjonarne pracowników poradni każda szkoła/przedszkole może złożyć w roku szkolnym 2017/2018 tylko 1 wniosek wskazując temat prelekcji/warsztatów z oferty poradni.
  • Wnioski można składać do końca października 2017r. Wnioski, które wpłyną po tym czasie będą realizowane w późniejszej kolejności lub w następnym roku szkolnym.
  • Jeśli kilka placówek wyrazi zainteresowanie tym samym tematem warsztatów/prelekcji istnieje możliwość ich realizacji w jednym, wspólnie ustalonym terminie.
  • Termin realizacji wniosku szkoła/przedszkole uzgadnia z osobą odpowiedzialną za jego przeprowadzenie.
  • Pierwszeństwo w realizacji oferty mają placówki, które dotychczas nie korzystały z proponowanych przez poradnię powyższych form wsparcia.

Poradnia zastrzega sobie możliwość zmiany terminu prelekcji/warsztatów lub ich odwołania z przyczyn niezależnych.