Wdrażanie modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych

Informujemy, że pani Agnieszka Kiełducka została koordynatorem ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych w ramach Projektu pozakonkursowego „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne Polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Zadania koordynatora

  1. Przygotowanie i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia dla 10-osobowego zespołu pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych wskazanych przez odpowiednie Kuratorium Oświaty.
  2. Wspieranie, monitorowanie i konsultowanie członków przeszkolonej grupy osób podczas pracy w ramach pilotażu.
  3. Przekazanie uczestnikom szkolenia dokumentacji związanej z organizowanym szkoleniem.
  4. Przygotowanie raportu z przebiegu pilotażu oraz przedstawienie propozycji rekomendacji do zmian w przepisach prawa oświatowego w zakresie wynikającym
    z prowadzonych działań pilotażowych do końca lutego 2018 r.
  5. Udział w sieci współpracy i samokształcenia dla koordynatorów.

 

Praca koordynatorów i zaangażowanie pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych stanowi istotny wkład merytoryczny do działań weryfikujących modelowe rozwiązania w zakresie wdrażania zmian w systemie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, które umożliwią w przyszłości ujednolicenie sposobu prowadzenia diagnozy zapewniającego jej rzetelność i trafność.